Gujarati TimesLatest News Updates

શ્રાવણ પર જુગારીયાઓ માટે રમતના GST દર

શ્રાવણ પર જુગારીયાઓ માટે રમતના GST દર નીચે મુજબ

જે બાજી લઇ જનારને ભરવાનો રહેશે…

એની સુચી…

ગેમ – G S T

કલર – ૨ %
કાચી રોન – ૫ %
પાકી રોન – ૧૨ %
નાનો ટ્રાયો – ૧૮ %
મોટો ટ્રાયો – ૨૮ %
સાદી ડરબી – ૧૮ %
મોટી ડરબી – ૨૮ %

ડબલ ને એકા ભારી પર કોઈ GST નથી…

આ ઉપરાંત પેનલ્ટીના દર

મોડા આવનાર – ૫ %
વચ્ચે બોલનાર – ૫ %
ખોટુ ડહાપણ – ૧૮ %
લફડાવાલી ડરબી – ૨૮ %
લોન લેનાર – ૧૨ %
આજુબાજુ જોનાર – ૨૮%

નાસ્તો, પીવાનુ લાવનાર, તેમજ… લોન આપી ને પાછી ન માંગનાર પર GST નથી.

ઉપર ના દરમાં ફેરફાર રમાડનાર ને જમાડનારના ઘર ને મરજી પર આધીન રહેશે…

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *